Eigendomsvoorbehoud

Een levering onder eigendomsvoorbehoud is een levering onder opschortende voorwaarde. De leverancier behoudt zich de eigendom van de door hem geleverde zaken voor, totdat de voorwaarde is vervuld, waarna de koper pas daadwerkelijk eigenaar wordt. Meestal bestaat de voorwaarde uit de betaling van de koopprijs van de geleverde zaken.

Vervulling van de voorwaarde heeft tot gevolg dat de verkrijger onder opschortende voorwaarde automatisch de onvoorwaardelijke eigendom verkrijgt. Komt de verkrijger zijn verplichtingen jegens de vervreemder niet na en blijft aldus de voorwaarde onvervuld, dan kan de vervreemder de zaak als zijn eigendom onder de verkrijger opeisen. Omdat de zaak zijn eigendom is gebleven, staat de zaak niet aan verhaal door schuldeisers van de verkrijger bloot en kan hij ook in faillissement afgifte van de voorbehouden zaak vorderen.

Door het eigendomsvoorbehoud verschaft de vervreemder zich zekerheid voor het door hem verleende leverancierskrediet. Verder dan dat mag het eigendomsvoorbehoud niet gaan. Het kan derhalve slechts geldig worden bedongen ter zake van:

LET OP :  goederen kunnen slechts het voorwerp uitmaken van eigendomsvoorbehoud in de mate dat zij niet zijn be- of verwerkt.  De geleverde goederen moeten, m.a.w., nog in tact en in de zelfde vorm terug te vinden zijn bij de verkrijger !

Het ware aangewezen om de clausule inzake eigendomsvoorbehoud in uw Algemene verkoopsvoorwaarden op te nemen; Een voorbeeld van een clausule in die zin is: “De leverancier behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.”.

 

Eigendomsvoorbehoud werd ingevoerd bij de herschrijving van de faillissementswet in 1997

Het artikel 101 van de nieuwe faillissementswet strekt ertoe de tegenwerpelijkheid aan derden van het beding van eigendomsvoorbehoud binnen bepaalde grenzen te erkennen. De onbetaalde verkoper kan zich op het eigendomsvoorbehoud beroepen tijdens een bepaalde periode en onder bepaalde voorwaarden na het faillissement. Vereist is hierbij dat het betreffende roerende goed zich nog in natura bij de gefailleerde bevindt en kan geďdentificeerd worden. Het beding moet schriftelijk worden aangegaan, ten laatste op het ogenblik van de levering van het goed. Deze tegenwerpelijkheid heeft gunstige economische gevolgen voor de verkoper, maar eveneens voor de koper in moeilijkheden: het zet de verkopers-leveranciers ertoe aan langer krediet te verstrekken aan schuldenaars in moeilijkheden. Ze behouden immers de waarborg van het eigendomsrecht. De schuldenaar, van zijn kant, kan blijven voortbestaan. De tegenwerpelijkheid van het beding van eigendomsvoorbehoud draagt er derhalve toe bij het faillissement te vermijden.

uit : http://mineco.fgov.be/search97cgi/s97_cgi.exe

 

Art. 101. van de faillissementswet

"Het faillissement doet geen afbreuk aan het recht van terugvordering van de eigenaar van de goederen die in het bezit zijn van de schuldenaar.
  Evenwel kunnen de roerende goederen, verkocht met een beding dat de eigendomsoverdracht opschort tot de volledige betaling van de prijs, slechts op grond van dat beding van de schuldenaar worden teruggevorderd, voor zover dit schriftelijk is overeengekomen uiterlijk op het ogenblik van de levering van het goed. Daarenboven moeten die goederen zich in natura bij de schuldenaar bevinden. Ze mogen derhalve niet onroerend door incorporatie zijn geworden, noch vermengd zijn met een ander roerend goed.
  Op straffe van verval moet de rechtsvordering tot terugvordering worden ingesteld voor de sluiting van het proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen."

Terug naar tekst

 

Eigendomsvoorbehoud in Luxemburg

Verwijzing naar de website van "De Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel" (BDBH)

 

Eigendomsvoorbehoud in Nederland

Verwijzing naar de website van advocaat Spigt (Nederland)

 

de faillissementswet

Integrale tekst van de faillissementswet