Attest 6% BTW ** privé-woningbouw

1.    WORD-document

2.  DIVERSE INFO  ivm aanrekening 6%

Ondergetekenden, Dhr. en/of Mevr. ......................................
wonende ................................................
............ ................................

verklaren hiermede dat de werkzaamheden welke zullen worden uitgevoerd
aan de woning gelegen te:.................................................

door : .................................................
................................................
.........................................
registratienummer : ............................

onderworpen zijn aan het BTW-tarief van 6% gezien het onroerende handelingen (*) betreffen met eventuele leveringen aan een onroerend goed datten minste 5 jaar in gebruik is (**) en:

1) uitsluitend als woning wordt aangewend.(1)
2) gemengd wordt aangewend : (1)
2.1) het onroerend goed wordt hoofdzakelijk als woning aangewend (1)
2.2) de onroerende werken moeten als volgt worden uitgesplitst : (1)
2.2.a) privaat gedeelte: .... % (1)
2.2.b) beroepsgedeelte : .... % (1)

De opdrachtgever ontslaat de aannemer van iedere verantwoordelijkheid omtrent het toe te passen tarief inzake de BTW-wetgeving en neemt vanaf heden alle gevolgen van een verkeerde toepassing die het gevolg van dit attest zijn, onherroepelijk voor zijn rekening.

Gedaan te ................................., datum .................

Handtekening(en)(1) te schrappen


(*) De werken hebben tot doel :de verbouwing, renovatie, rehabilitatie, verbetering, het herstel en/of het onderhoud overeenkomstig de bepalingen van §1, punt 1 van de rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 van 20 juli 1970 en overeenkomstig artikel 1 van het KB van 18 januari 2000.
(**)dwz : de handelingen moeten worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming ten minste vijf jaar voorafgaat aan het eerste tijdstip van verschuldigdheid van de BTW dat zich voordoet overeenkomstig artikel 22 van het BTW-wetboek

 

DIVERSE INFO IVM 6% BTW PRIVATE WONINGBOUW

A.  Toegingswegen, opritten en terrassen

de aanleg van opritten en terrassen palend aan private woningen van ouder dan 5 jaar kunnen gefactureerd worden aan 6%  (wanneer aan alle “andere” voorwaarden voldaan is). 

LET OP !!

 De   toegangsweg   dient rechtstreeks verbonden te zijn met de openbare weg en  dient gebruikt te worden, al dan niet uitsluitend, door de bezoekers en bewoners van de private woonst. 

ŕ          voor de aanleg van bijvoorbeeld  parkings  of  tuinpaden  dient 21% BTW te worden aangerekend !!

 De   terrassen   dienen  rechtstreeks te palen aan de betreffende woning !!  

ŕ          voor de aanleg van bijvoorbeeld  een terras in de tuin  dient 21% BTW te worden aangerekend !!

 

B.  Controle mazouttanks

Werken aan mazouttank = 6% BTW

Controle van mazouttank = 21% BTW